Maandag en dinsdag gesloten

In 2024 zijn er geen ligplaatsen meer beschikbaar

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Havenreglement Hiswa + aanvulling Jachthaven Ruimzicht 2024

Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit haven, het bijbehorende parkeerterrein en zich daarop bevindende gebouwen.

Artikel 2

Iedereen die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenbeheerder (hierna beheerder) of de havenmeester op te volgen.

Artikel 3 

Iedereen is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door gedrag aanstoot geeft.

Op het haventerrein is het niet toegestaan, behoudens met de toestemming van de beheerder of van de havenmeester:

 1. hinderlijk lawaai te maken.
 2. met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lens- of bilgewater en dergelijke het havencomplex en water te verontreinigen.
 3. honden los te laten lopen.
 4. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s.
 5. motoren anders te laten draaien dan om een vaartuig te verplaatsen.
 6. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen, dan wel is aangewezen.
 7. met gehesen zeilen of met onveilige en/of hinderlijke snelheid in en uit de haven te varen.
 8. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat (achter) te laten.
 9. op het terrein open vuur te gebruiken/te creëren (waaronder begrepen barbecueën).
 10. eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd (achter) te laten, anders dan gedurende een vaartocht.
 11. in de haven te zwemmen. (zwemmen kan alleen aan het einde van Steiger A en men dient zwemkleding aan te houden)
 12. op het terrein bevindende vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
 13. Het achterste gedeelte van de legakker (achter het hek) betreden.

Artikel 4

Men dient afvalstoffen genoemd zoals in artikel 3b zelf aftevoeren.

Artikel 5

De eigenaar van de jachthaven noch de beheerder noch de havenmeester is aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak ook, aan personen, goederen of derden toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan zijn/haar en/of de zijnen/haren toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6

Indien de huurder van een ligplaats deze aan een derde in gebruik wil geven, kan dit alleen voor een tijdelijke periode. De huurder dient voor aanvang van deze tijdelijke periode de havenmeester of de beheerder hiervan schriftelijk of op een door de havenmeester of de beheerder aanvaarde wijze, in kennis te stellen met opgave van naam en mobiel nummer van de betreffende huurder.

Artikel 7

Tijdens de winterstallingsperiode is het niet toegestaan, naast het genoemde in artikel 3 en behoudens uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester of van de beheerder, om:

 1. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te gebruiken.
 2. de (scheeps)verwarming te gebruiken.
 3. accu’s aangekoppeld te laten.
 4. steunen weg te nemen of te verplaatsen.
 5. buitenboordmotoren gemonteerd aan het vaartuig te laten.

Artikel 8.

Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester of van de beheerder, commerciële activiteiten op de jachthaven te ontplooien. Onder dit laatste wordt mede verstaan het op het haventerrein en/of vaartuig aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen etc.

NB. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene voorwaarden voor huur en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing. Zie hiervoor de website van HISWA.

Leveringen en diensten volgens HISWA voorwaarden en het aanvullende havenreglement.

Aanvulling op het HISWA Havenreglement voor Jachthaven Ruimzicht

A. De ligplaatsovereenkomsten voor het zomerseizoen worden stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen vóór 1 januari schriftelijk bij de Jachthaven gemeld te zijn. Latere opzeggingen kunnen slechts ingaan na het verstrijken van de opzegtermijn van 2 maanden vanaf aanvang van het zomerseizoen (1 april). Er wordt in dat geval 1/3van de factuur voor de zomerstalling in rekening gebracht (plus €60,00 ex. btw administratiekosten). Bij latere opzeggingen wordt er geen restitutie van de liggelden gegeven. 

B. Aangewezen ligplaatsen kunnen in de loop van het seizoen (of een volgend seizoen) veranderen, dit i.v.m. aanvraag van grotere of kleinere boten.

C. De ligplaatsovereenkomst eindigt bij:

 • opzegging; (schriftelijk) na bevestiging van de jachthaven
 • verkoop van de boot;
 • uitblijven van betalingen;
 • overlijden van de ligplaatshouder/contractpartner.-
 • Restitutie van liggeld wordt niet gegeven

D. De ligplaatsen op de wal en/of in het water dienen vóór aanvang van het seizoen betaald te zijn.  

E. Bij in gebreke blijven van de verschuldigde liggelden en dergelijke, zal eenmaal een kosteloze herinneringsnota worden gestuurd. Bij de tweede herinneringsnota wordt er € 60,- (exclusief BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Blijft de betaling wederom uit, dan volgt een telefonisch verzoek om betaling. Daarna volgt incasso van het openstaande bedrag. Wordt er alsnog niet betaald, dan heeft Jachthaven Ruimzicht het recht het vaartuig te verkopen. De opbrengst daarvan – na aftrek van de verkoopkosten – zal worden gebruikt om de openstaande nota(‘s) te voldoen. Een eventueel surplus zal worden gecrediteerd.

F. Verlenging (na 1 november en vóór 1 april) van de ligplaatsovereenkomst van het zomerseizoen is mogelijk. Hiervoor worden extra ligplaatskosten berekend per week. Voor boten in de kleine haven wordt € 20,00 incl. btw per week gerekend, voor boten in de grote haven wordt € 25,00 incl. btw gerekend. Dit geldt niet voor huurders die een stallingsovereenkomst voor het winterseizoen afgesloten hebben. 

G. Uiterlijk op 1 december dienen alle boten waarvoor geen winterstallingsovereenkomst is afgesloten uit de haven te zijn vertrokken.

H. Het zomerseizoen start op 1 april en eindigt op 31 oktober. Het winterseizoen start op 1 november en eindigt op 31 maart. (hijsdag begin/half april; hijsdag begin november) De 7 maanden zomerseizoen is een pilot i.p.v. 6 maanden. Najaar 2025 of eerder gaan we het evalueren.

I. Voor vaartuigen die niet bij de start van het vaarseizoen te water gaan of kunnen, is in principe geen ligplaats, tenzij anders overeengekomen is. Men zal dan elders een ligplaats moeten vinden. Zolang het vaartuig zich op het terrein – tijdens het vaarseizoen – bevindt, is men de kosten van een bij het vaartuig behorende ligplaats, alsook parkeerkosten en leges welke de overheid oplegt, schuldig.

J. Gedurende de zomerperiode – van 1 april tot en met 31 oktober – kunnen ligplaatshouders zich zonder aan te melden bij de havenmeester of de beheerder naar hun vaartuig begeven. Derden dienen zich bij aankomst wel op de haven te melden. In de winterperiode – van 1 november tot en met 31 maart – dient iedereen zich te melden. 

K. Indien een vaartuig in de haven gezonken is, of dreigt te gaan zinken meldt de havenmeester of de beheerder dit aan de eigenaar van het vaartuig. De eigenaar van het vaartuig dient terstond initiatieven te nemen tot het lichten van het vaartuig. Bij in gebreke blijven, zijn de kosten van bergen voor de eigenaar ( + 500,00 extra kosten voor het ongemak). Overheidsdiensten worden door de jachthaven geïnformeerd. De kosten van het reinigen van het milieu zijn altijd voor rekening van de eigenaar van het vaartuig.

L. Een parkeerplaats voor een auto of een motor wordt alleen in het zomerseizoen beschikbaar gesteld. Een motorparkeerplaats komt overeen met een parkeerplaats voor een auto. Het aantal parkeerkaarten is aan een maximum gebonden en de inschrijfdatum geeft de volgorde van uitgifte aan. Tijdens de winterperiode is er geen ruimte op het haventerrein voor auto’s, u dient te parkeren op de Nieuweweg. 

Er zijn geen vaste parkeerplaatsen, parkeren geschiedt altijd op aanwijzing van de havenmeester of de beheerder(aansluiten parkeren).

De landtong langs de “kleine/grote haven” is verboden voor voertuigen, motoren, bromfietsen, bakfietsen en ander soort fietsen.

De doorgang naar Nieuweweg 9 dient te alle tijden vrijgehouden te worden voor bewoner, bezoekers en hulpdiensten.

M. Vanwege beperkte mogelijkheid tot het weggooien van afval op de jachthaven, dient u zo veel mogelijk uw eigen afval mee te nemen. 

N. Aanvullende bepaling m.b.t. “Wet Oppervlakte water” (zowel zomer als winterperiode)  de wetgever heeft vastgelegd dat geen verontreiniging in het water terecht mag komen. De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger, dient voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van verontreiniging van het water en het terrein. Dit kan (winter op de kant) bijvoorbeeld door kleden onder het vaartuig te leggen en vrij gekomen stoffen veilig af te voeren. Dit alles in overleg met de havenmeester of de beheerder.

O. Op het haventerrein dienen honden aangelijnd te zijn. Ongelukjes dienen door de bazen opgeruimd te worden.

P. Onderwatertoiletten mogen niet in de haven gebruikt worden. Chemische toiletten kunnen en mogen niet op de haven worden geledigd.

Q. Op hijsdagen (in begin/half april en in begin november) is de jachthaven gesloten en zijn er geen boten beschikbaar. Het haventerrein dient op een hijsdag auto vrij te zijn.

R. Vaartuigen dienen als zodanig gebruikt te worden en normaal in onderhoud te worden genomen, met inachtneming van de milieubeschermende maatregelen, zoals hierboven onder letter G vermeld. Niet onderhouden schepen kunnen worden geweigerd of kunnen leiden tot opzegging van de overeenkomst door de havenmeester.

S. Door vaker gebruik te maken van het jachthaven terrein, wordt voor eigenaren van recreatiewoningen een ponttoeslag geheven. De verhuurder van de ligplaats van een overzetboot moet de huurders van zijn of haar recreatiewoning en van vaartuigen informeren over de huidige regelgeving op het haventerrein. Afval van de eigenaren en de huurders van recreatiewoningen dient aangeboden te worden aan de reguliere ophaaldienst. De jachthaven zal het afval niet accepteren.

T. Bilgewater mag niet overboord in het (oppervlakte-)water gepompt worden, men dient dit zelf af te voeren.

U. Wijzigingen of aanvullingen treft u aan op de website: www.jachthavenruimzicht.nl Deze wijzigingen dient u te beschouwen als aanvulling op dit reglement.

Breukelen januari  2024