Algemene voorwaarden en Havenreglement (Hiswa Havenreglement met aanvulling)

Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit haven, de bijbehorende (parkeer-)terreinen en zich daarop bevindende gebouwen.

Artikel 2

Eenieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenbeheerder (hierna beheerder) of de havenmeester op te volgen.

Artikel 3

Iedereen is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door gedrag aanstoot geeft.
Op het haventerrein is het niet toegestaan:
a. hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid gevolg van met toestemming van de beheerder of havenmeester gehouden bijeenkomsten).

b. met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lens- of bilgewater en dergelijke het havencomplex en water te verontreinigen.
c. honden los te laten lopen.

 1. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s.
 2. behoudens met toestemming van de beheerder of de havenmeester motoren anders te laten draaien dan om een vaartuig te verplaatsen.
 3. behoudens met toestemming van de beheerder of de havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen.
 4. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
 5. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.
 6. behoudens toestemming van de beheerder of de havenmeester op het terrein open vuur(waaronder barbecueën) te gebruiken.
 7. eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd te laten, anders dan gedurende

een vaartocht.
k. in de haven te zwemmen.
l. behoudens toestemming van de beheerder of de havenmeester in het zich op het terrein bevindende vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Artikel 4

Voor de verwijdering van stoffen genoemd in artikel 3b dient men overleg te plegen met de beheerder of de havenmeester. In geval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3b is de beheerder of de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigde stoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5

De eigenaar van de jachthaven noch de beheerder noch de havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan zijn/haar en/of de zijnen/haren toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6

Indien de huurder van een ligplaats deze aan derde in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de beheerder of de havenmeester vooraf daarvan schriftelijk of door de beheerder aanvaarde wijze, in kennis te stellen. Met de nieuwe (tijdelijke) gebruiker wordt een overeenkomst gesloten. De eigenaar kan beschikken over een ligplaats zolang deze niet feitelijk in gebruik is genomen, bijv. tijdens een vakantie van de oorspronkelijke huurder.

Artikel 7

Tijdens de (overdekte) winterstallingperiode is het niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de beheerder of de havenmeester om:

 1. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum, en kerosine aan boord tegebruiken.
 2. de (scheeps)verwarming te gebruiken.
 3. accu’s aangekoppeld te laten.
 4. steunen weg te nemen of te verplaatsen.
 5. buitenboordmotoren gemonteerd aan het vaartuig te laten.

Artikel 8.

Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder of de havenmeester van commerciële activiteiten te ontplooien. Onder dit laatste wordt mede verstaan het op het haventerrein en/of vaartuig aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen etc.

NB. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene voorwaarden voor huur en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing. Zie de website van HISWA.

Aanvulling van het HISWA Havenreglement voor Jachthaven Ruimzicht te Breukelen:

A. Indien een vaartuig in de haven gezonken is, meldt de beheerder of de havenmeester dit aan de eigenaar van het vaartuig. De eigenaar van het vaartuig dient terstond initiatieven te nemen tot het lichten van het vaartuig. Bij in gebreke blijven, zijn de kosten van bergen voor de eigenaar. Overheidsdiensten worden door de jachthaven geïnformeerd. De kosten van het reinigen van het milieu zijn altijd voor rekening van de eigenaar van het vaartuig.

B. Voor vaartuigen die niet bij de start van het vaarseizoen te water gaan of kunnen, is in principe geen plaats. Men zal dan elders een ligplaats moeten vinden. Zolang het vaartuig zich op het terrein – tijdens het vaarseizoen – bevindt, is men de kosten van een bij het vaartuig behorende ligplaats alsook parkeerplaats en leges welke de overheid oplegt, schuldig.
C. Een parkeerplaats voor auto, motor of trailer wordt slechts in het zomerseizoen beschikbaar gesteld. Een motorparkeerplaats komt overeen met een parkeerplaats voor een auto. Het aantal parkeer-abonnementen is aan een maximum gebonden en de inschrijfdatum geeft de volgorde van uitgifte aan. Zolang vaartuigen in winterstalling op de wal staan is een parkeerplaats niet gegarandeerd. Er zijn geen vaste parkeerplaatsen, parkeren geschiedt altijd op aanwijzing van de beheerder of havenmeester.
De landtong langs de “kleine haven” is verboden voor voertuigen.
De doorgang naar Nieuweweg nr. 9 dient altijd vrijgehouden te worden voor bezoekers en hulpdiensten.
D. Ligplaatshouders kunnen zonder zich aan te melden naar hun vaartuig begeven. Derden dienen zich bij aankomst op de haven op de terreinen te melden. In de winterperiode – van 1 oktober tot 1 april – dient eenieder zicht melden, evenals op de hijsdagen van de boten.
E. Afval, zowel van huishoudelijke aard, alsmede van onderhoud van het vaartuig dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden, volgens de aanwijzingen op de afvalcontainers. Glas dient in de glasbak nabij toilet/terras gebouw gedeponeerd te worden. Grofvuil, verfresten, kwasten en andere onderhoudsmiddelen, maar ook bilgewater dient u aan te havenmeester of beheerder aan te bieden, deze worden tegen de gemaakte kosten afgevoerd.
F. Het vaarseizoen vangt op 1 april aan en eindigt op 30 september. De winterperiode begint op 1 oktober.
G. Stalling van auto of trailer of motor of laden/lossen is in het winterseizoen vrij.
H. Aanvullende bepaling m.b.t. “Wet Oppervlakte water”: de wetgever heeft vastgelegd, dat geen verontreiniging in het oppervlakte water terecht mag komen. De eigenaar of zijn/ haar vertegen- woordiger dient voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van verontreiniging van het terrein. Dit kan bijvoorbeeld door kleden onder het vaartuig aan te brengen en vrij gekomen stoffen veilig op te ruimen. Alles in overleg met beheerder of de havenmeester.

I. Stallingsplaatsen op de wal en in het water dienen vooraf betaald te zijn. Het is niet toegestaan equipement van de haven of derde te gebruiken of te verplaatsen.
J. Honden dienen aangelijnd en onder begeleiding van en naar het vaartuig vervoerd te worden.
K. Onderwatertoiletten mogen niet in de haven gebruikt worden, maak gebruik van de bestemde voorzieningen. Chemische toiletten kunnen niet op de haven worden geledigd.
L. Op takeldagen zijn geen materieel of boten beschikbaar, voertuigen zijn dan ook niet op het haventerrein toegelaten.
M. Vaartuigen dienen als zodanig gebruikt te worden en normaal in onderhoud te worden genomen, met inachtneming van de milieubeschermende maatregelen, hierboven onder letter H vermeld. Niet onderhouden schepen kunnen worden geweigerd of kunnen leiden tot opzegging van de overeenkomst.
N. Bij in gebreke blijven van de verschuldigde liggelden e.d. zal 1 x een herinnering nota volgen. Hierbij wordt € 20 euro ex BTW administratiekosten inrekening gebracht. Blijft betaling uit, dan volgt een telefonisch verzoek om betaling. Daarna volgt incasso van het openstaande bedrag en tevens heeft Jachthaven Ruimzicht het recht het vaartuig te verkopen, de opbrengst – na aftrek van de verkoop kosten – zal worden gebruikt op de nota(‘s) te voldoen. Een eventueel surplus zal worden gecrediteerd.
O. De stallingovereenkomst eindigt bij: opzegging, boot verkoop, uitblijven van betalingen en bij overlijden van de ligplaatshouder/contractpartner. Restitutie van liggeld wordt niet gegeven. De beheerder kan de ligplaats aan een derde uitgeven.
P. Voor de stalling van eigenaren van recreatiewoningen wordt een ponttoeslag geheven. De huurder van de ligplaats van een overzetboot moet de huurders van de recreatiewoning en van vaartuigen informeren over de regelgeving op het haventerrein. Afval van de huurders van recreatiewoningen dient aangeboden te worden aan de regulier ophaaldienst. De haven accepteert dit afval niet.
Q. Bilgewater mag niet overboord in oppervlaktewater gepompt worden. Aanbieden in vaten van 5 liter, of elders laten afzuigen.
R. De stallingovereenkomsten voor het zomerseizoen worden stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen vóór 1 januari schriftelijk bij ons binnen te zijn. Latere opzeggingen kunnen slechts ingaan na het verstrijken van de opzegtermijn van 2 maanden vanaf aanvang seizoen (1 april). Er wordt dan 1/3 van het notabedrag voor de zomerstalling in rekening gebracht.
S. De winterstalling-periode loopt 1 oktober tot 1 april. Verlenging van zomer stalling is mogelijk, extra ligplaatskosten zijn dan verschuldigd. Dit geldt niet voor huurders die een winterstallingsovereenkomst afgesloten hebben. Uiterlijk op 1 december dienen alle boten waarvoor geen winterstallingsovereenkomst is afgesloten uit de haven te zijn vertrokken.
T. Wijzigingen of aanvullingen treft u op de website: www.jachthavenruimzicht.nl, deze wijzigingen dient u te beschouwen als aanvulling op dit reglement.

Breukelen, april 2020

page3image15651504

Leveringen en diensten volgens HISWA voorwaarden en het aanvullende havenreglement.