Algemene voorwaarden Jachthaven Ruimzicht

mei 2023

Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit haven, het bijbehorende parkeerterrein en zich daarop bevindende gebouwen.

Artikel 2

Eenieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenbeheerder (hierna beheerder) of de havenmeester op te volgen.

Artikel 3

Iedereen is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door gedrag aanstoot geeft.

Op het haventerrein is het niet toegestaan, behoudens met de toestemming van de beheerder of van de havenmeester:

 1. hinderlijk lawaai te maken.
 2. met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lens- of bilgewater en dergelijke het havencomplex en water te verontreinigen.
 3. honden los te laten lopen. Uitwerpselen dienen door de eigenaar opgeruimd te worden.
 4. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s.
 5. motoren anders te laten draaien dan om een vaartuig te verplaatsen.
 6. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen, dan wel is aangewezen.
 7. met gehesen zeilen of met onveilige en/of hinderlijke snelheid in en uit de haven te varen.
 8. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat (achter) te laten.
 9. op het terrein open vuur te gebruiken/te creëren (waaronder begrepen barbecueën).
 10. eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd (achter) te laten, anders dan gedurende een vaartocht.
 11. in de haven te zwemmen.
 12. op het terrein bevindende vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
 13. om het einde (het achterste gedeelte) van de legakker, voorbij het hekje, te betreden.

Artikel 4

Afvalstoffen zoals genoemd in artikel 3.2 dient men zelf af te voeren. In geval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3.2 is de beheerder of de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigde stoffen te (doen) laten verwijderen.

Artikel 5

De eigenaar van de jachthaven noch de beheerder noch de havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak ook, aan personen, goederen of derden toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij het één en ander het gevolg is van een aan zijn/haar en/of de zijnen/haren toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6

Indien een huurder van een ligplaats deze aan een derde in gebruik wil geven, kan dit alleen voor een tijdelijke periode. De huurder dient voor aanvang van deze tijdelijk periode de havenmeester of beheerder hiervan schriftelijk, of op een door de havenmeester of beheerder aanvaarde wijze, in kennis te stellen.

Artikel 7

Tijdens de winterperiode is het niet toegestaan, naast het genoemde artikel 3 en behoudens uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester of beheerder, om:

 1. Licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te gebruiken.
 2. De (scheeps)verwarming te gebruiken.
 3. Accu’s aangekoppeld te laten.
 4. Steunen onder de boten weg te nemen of te verplaatsen.
 5. Buitenboordmotoren gemonteerd aan vaartuigen te laten.

Artikel 8

Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van havenmeester of beheerder, commerciële activiteiten op de jachthaven te ontplooien. Onder dit laatste wordt mede verstaan het op het haventerrein en/of vaartuigen aan te brengen van de daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

 

 

Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA algemene voorwaarden voor huur en verhuur van lig- en bergplaatsen van toepassing. (zie hiervoor de website van de HISWA)

—————————————————————————————————————————

 

Algemene voorwaarden jachthaven Ruimzicht 2023

Aanvulling Hiswa regelement

mei 2023

Ligplaats huur

A. De ligplaatsovereenkomsten voor het zomerseizoen worden stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen vóór 1 januari schriftelijk bij de Jachthaven gemeld te zijn. Bij opzegging tussen 1 januari en 1 april, wordt er 1/3de van de factuur voor de zomerstalling in rekening gebracht (plus €60,00 ex. BTW administratiekosten), en is de ligplaatsovereenkomst van de huurder vanaf aanvang van het zomerseizoen opgezegd.

De ligplaatsovereenkomst eindigt bij:

 • schriftelijke opzegging;
 • verkoop van de boot;
 • uitblijven van betaling van de factuur (voor zowel het zomerseizoen als winterseizoen);
 • overlijden van de ligplaatshouder/contractpartner.

Restitutie van liggeld wordt niet gegeven.

B. Indien vaartuigen die bij de start van het zomerseizoen niet te water gaan of kunnen gaan, is in principe geen ligplaats, tenzij anders is overeengekomen. Zolang het vaartuig zich op het haventerrein bevindt, is men de kosten van een bij het vaartuig behorende ligplaats, alsook parkeerkosten en leges welke de overheid oplegt, schuldig.

C.Het zomerseizoen start op 1 april en eindigt op 31 oktober. Het winterseizoen start op 1 november en eindigt op 31 maart. (hijsdag half april; hijsdag half oktober)

D. Gedurende de zomerperiode – van 1 april tot en met 31 oktober – kunnen ligplaatshouders zich zonder aan te melden bij de havenmeester of de beheerder naar hun vaartuig begeven. Derden dienen zich bij aankomst wel bij de havenbeheerder te melden.

E. In de winterperiode – van 1 november tot en met 31 maart – dient iedereen zich te melden bij de havenbeheerder.

F. Vaartuigen dienen als zodanig gebruikt te worden, en normaal in onderhoud te worden genomen, met inachtneming van de milieubeschermende maatregelen, zoals onder H. vermeld. Niet onderhouden vaartuigen kunnen worden geweigerd of kunnen leiden tot opzegging van de overeenkomst door de havenmeester.

G. Indien een vaartuig in de haven gezonken is, meldt de havenmeester of de beheerder dit aan de eigenaar van het vaartuig. De eigenaar van het vaartuig dient terstond initiatieven te nemen tot het lichten van het vaartuig. Bij in gebreke blijven, zijn de kosten van bergen voor de eigenaar (+ € 500,- exclusief BTW extra kosten). Overheidsdiensten worden door de jachthaven geïnformeerd. De kosten voor het reinigen van het milieu zijn altijd voor rekening van de eigenaar van het gezonken vaartuig.

H. Aanvullende bepaling m.b.t. “Wet Oppervlakte water” (zowel zomer- als winterperiode): de wetgever heeft vastgelegd dat geen verontreiniging in het water terecht mag komen. De eigenaar, of zijn/haar vertegenwoordiger, dient voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van verontreiniging van het water en het terrein. Dit kan, tijdens het winterseizoen als desbetreffende boot op de kant staat, bijvoorbeeld door zijl onder het vaartuig aan te brengen / te leggen en vrij gekomen verontreinigde stoffen veilig af te voeren. Dit alles in overleg met de havenmeester of de beheerder.

I.  Het havenpersoneel houdt zich het recht om ligplaats te wijzigen.

Financiën

J. De factuur voor het zomerseizoen wordt in principe in februari gestuurd en dient binnen 14 dagen betaald te worden. De factuur voor de winterstalling wordt in principe in november gestuurd en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

K. Bij in gebreke blijven van de verschuldigde liggelden en dergelijke, zal éénmaal een kosteloze herinneringsnota worden gestuurd.

L. Bij uitblijven van de betaling van de herinneringsnota, volg een telefonisch (dan wel via e-mail) verzoek om over te gaan tot betaling. Blijft betaling nog steeds uit, wordt de tweede herinneringsnota verhoogd met € 60,- (exclusief BTW) administratiekosten. Blijft betaling wederom uit, dan volgt incasso van het openstaande bedrag. De incassokosten worden verhaald op de huurder van de ligplaats. Wordt er alsnog niet betaald, dan heeft Jachthaven Ruimzicht het recht het vaartuig te verkopen. De opbrengst daarvan – na aftrek van de (verkoop)kosten – zal worden gebruikt om de openstaande nota(‘s) te voldoen. Een eventueel surplus zal worden gecrediteerd.

Haventerrein:

M. Door regelmatig gebruik te maken van het Jachthaven terrein, wordt voor eigenaren van recreatiewoningen/eilanden ponttoeslag

N. De huurder van een ligplaats van een overzetboot moet de huurders van zijn of haar recreatiewoning en van vaartuigen informeren over de huidige regelgeving op het haventerrein. Afval van de eigenaren en de huurders van recreatiewoningen dient aangeboden te worden aan de reguliere ophaaldienst. De Jachthaven zal het afval niet accepteren.

O. Parkeren van auto’s/motoren op de jachthaven is alleen mogelijk tegen betaling. Uitladen en inladen is wel toegestaan. Indien er wel ruimte is kan er wel, tegen betaling, geparkeerd worden op het haventerrein in overleg met de havenmeester of beheerder.

 • Er zijn geen vaste parkeerplaatsen; parkeren geschiedt altijd op aanwijzing van de havenmeester of de beheerder.
 • De legakker, langs de “kleine/grote haven”, is verboden voor auto’s, motoren, bromfietsen, bakfietsen, fietsen en ander soort voertuigen.
 • De doorgang naar Nieuweweg 9 dient te alle tijden vrijgehouden te worden voor de bewoners, bezoekers en hulpdiensten.
 • De afrit naar Nieuweweg 7 dient te alle tijden vrijgehouden te worden voor de bewoners, bezoekers en hulpdiensten.

Tijdens de winterperiode is er geen ruimte op het haventerrein voor auto’s, u dient te parkeren op de Nieuweweg.

Afval:

P. Vanwege beperkte mogelijkheid tot het weggooien van afval op de jachthaven, dient u zo veel mogelijk uw eigen afval mee te nemen.

Q. Onderwatertoiletten mogen niet in de haven gebruikt worden. Chemische toiletten kunnen en mogen niet op de haven worden geleegd.

R. Bilgewater mag niet overboord in het oppervlakte water gepompt worden, men dient dit zelf af te voeren.

NB Zuidelijke Kievitsbuurt is motorvaart verboden, tenzij je een vergunning hebt. Dit geldt ook voor elektrobootjes (fluisterbootjes).

mei 2023